Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Právě jste na:

Odstúpenie od zmluvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dní od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při domovním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji") VALENTINA SK jako záruku spokojenosti prodlužuje odstoupení od smlouvy na lhůtu do 30 dní od data koupě zboží.
Odstoupení od smlouvy musí kupující provést písemnou formou (e-mailem) na e-mail info@kvstore.sk Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění a hlavně číslo účtu nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení. V případě odstoupení od smlouvy  žádáme kupujícího, aby vrácené zboží bylo vráceno v originálním-původním balení.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité, je v originálním - původním balení a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za zboží (bez nákladů na dopravu zboží a nákladů které mu vznikly při odstoupení od kupní smlouvy - včetně zboží) nebo jeho část ve lhůtě 15 pracovních dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Vrácené zboží bude podrobeno podrobné kontrole na zjištění jeho aktuálního stavu a následně o této kontrole vystaví prodávající protokol o vykonané kontrole zboží. 

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou prodej zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího nebo zboží, které vzhledem na jeho vlastnosti není možné vrátit.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v těchto
všeobecných obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy
není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní
cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů,
spojených s prohlídkou zboží.

Můj košík